บริการของเรา

บริการของ FPHARRISON

บริษัทฯ มีการปรับปรุงพัฒนาระบบงานจัดการและคุณภาพมาตรฐานการให้บริการอย่างมืออาชีพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการของเรา

บริการรับจดทะเบียนนิติบุคคล

ที่ปรึกษาและจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

บริการบริหารจัดการอาคาร

บริหารงานอาคารของนิติบุคคลอาคารชุด โดยยึดหลักประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

บริการ ซื้อ-ขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์

ให้คำปรึกษาการซื้อ-ขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์ ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ จนกระทั่งการซื้อ-ขาย-เช่า สำเร็จ

บริการบริหารจัดการผู้เช่า

จัดการทรัพย์สินของท่านให้เกิดประสิทธิภาพ จัดหาผู้เช่าและเป็นตัวแทนของท่านในการบริหารจัดการผู้เช่า ตลอดระยะสัญญาเช่า

บริการด้านงานวิศวกรรมและอนุรักษ์พลังงาน

จัดการงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ลดการสูญเสียพลังงานและค่าใช้จ่าย ควบคุมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

บริการที่ปรึกษาบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์/โรงแรม

ให้คำปรึกษา วิเคราะห์แผนพัฒนาการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์และแนวคิดของโครงการ

ทีมบุคลากร

icon-2426371_1280
กรรมการผู้จัดการ
icon-2426371_1280
ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
คุณโรจนินทร์ ภูวสุริยนิธิโชติ
ผู้จัดการฝ่ายธุรการทั่วไป
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี