contact@fpharrison.co.th

บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

02 258 7130 ถึง 32

บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด

อบรมพัฒนาบุคลากร "คุณภาพการบริการ รุ่นที่2/2562"

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด มุ่งเน้นการบริการที่มีคุณภาพ จึงได้จัดอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาพนักงาน ในหลักสูตร "คุณภาพการบริการ Quality Service" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณษมาภรณ์ ภิญโญ

วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างด้านทัศนคติ, บุคลิกภาพ, การสื่อสาร. เพิ่มคุณค่า เพื่อให้พนักงานได้นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำงาน เป็นการยกระดับคุณภาพการบริการ สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าได้อีกด้วย

บริหารจัดการด้านอนุรักษ์พลังงาน

02 258 7130 ถึง 32

contact@fpharrison.co.th

ALL RIGHTS RESERVED © 2020 FP HARRISON

Contact us

 

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด

ที่อยู่     :    68/1 ถนนสุขุมวิท ซอย 51 แขวงคลองตันเหนือ 
               เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110    
โทรศัพท์ :    02 258 7130 ถึง 32
โทรสาร  :    02 258 7129          
เว็บไซต์  :     www.fpharrison.co.th          
อีเมล    :     contact@fpharrison.co.th

บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

contact@fpharrison.co.th

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด