contact@fpharrison.co.th

บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

02 258 7130 ถึง 32

บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด

อบรมคุณภาพการบริการ รุ่นที่ 1/2562

 

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด มุ่งเน้นการบริการที่มีคุณภาพ จึงได้จัดอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาพนักงาน ในหลักสูตร "คุณภาพการบริการ Quality Service" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณษมาภรณ์ ภิญโญ 

วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างด้านทัศนคติ, บุคลิกภาพ, การสื่อสาร. เพิ่มคุณค่า เพื่อให้พนักงานได้นำความรู้ที่ได้ไปปรับ    ใช้ในการทำงาน เป็นการยกระดับคุณภาพการบริการ สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าได้อีกด้วย

 

 

 

 

 

 

บริหารจัดการด้านอนุรักษ์พลังงาน

02 258 7130 ถึง 32

contact@fpharrison.co.th

ALL RIGHTS RESERVED © 2020 FP HARRISON

Contact us

 

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด

ที่อยู่     :    68/1 ถนนสุขุมวิท ซอย 51 แขวงคลองตันเหนือ 
               เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110    
โทรศัพท์ :    02 258 7130 ถึง 32
โทรสาร  :    02 258 7129          
เว็บไซต์  :     www.fpharrison.co.th          
อีเมล    :     contact@fpharrison.co.th

บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

contact@fpharrison.co.th

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด