contact@fpharrison.co.th

บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

02 258 7130 ถึง 32

บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด

อบรมศิลปะการพูดสำหรับผู้นำ

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด ได้จัดการอบรมหลักสูตร "ศิลปะการพูดผู้สำหรับผู้นำ" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ "คุณษมาภรณ์ ภิญโญ" ผู้ที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งจะเป็นในส่วนของผู้นำองค์กร ผู้นำหน่วยงาน หัวหน้างาน และพนักงานที่ก้าวขึ้นมาเป็นระดับผู้นำ วัตถุประสงค์ :เพื่อให้รู้ถึงหลัการนำเสนองานที่ถูก การวางแผนจัดเตรียม การฝึกซ้อม นำเสนองาน การใช้กิริยาท่าทาง บุคลิกภาพ ที่เหมาะสม เพื่อให้ทุกคนได้กล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออก และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้ นำเสนองานต่อผู้ว่าจ้างได้อย่างมั่นใจขึ้นอีกด้วย

 

บริหารจัดการด้านอนุรักษ์พลังงาน

02 258 7130 ถึง 32

contact@fpharrison.co.th

ALL RIGHTS RESERVED © 2020 FP HARRISON

Contact us

 

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด

ที่อยู่     :    68/1 ถนนสุขุมวิท ซอย 51 แขวงคลองตันเหนือ 
               เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110    
โทรศัพท์ :    02 258 7130 ถึง 32
โทรสาร  :    02 258 7129          
เว็บไซต์  :     www.fpharrison.co.th          
อีเมล    :     contact@fpharrison.co.th

บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

contact@fpharrison.co.th

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด