contact@fpharrison.co.th

บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

02 258 7130 ถึง 32

บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด

ประชุมผู้จัดการอาคารและเสนาวนาด้านกฎหมายนิติบุคคลอาคารชุด

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด ได้จัดให้มีการประชุมระดับผู้จัดการอาคารขึ้น เพื่อวางแผนการทำงานร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไขเพื่อป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้น ในครั้งนี้ได้มีการจัดอบรมเสาวนาด้านกฎหมายนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อส่งเสริมความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ล่าสุด โดยได้รับเกียรติจาก "คุณพิภพ วงษ์เชิดขวัญ" กรรมการผู้จัดการ และ "คุณธีระ ธรรมสิทธิ์" ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ได้ถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อดังกล่าว ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการอาคารอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป​

บริหารจัดการด้านอนุรักษ์พลังงาน

02 258 7130 ถึง 32

contact@fpharrison.co.th

ALL RIGHTS RESERVED © 2020 FP HARRISON

Contact us

 

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด

ที่อยู่     :    68/1 ถนนสุขุมวิท ซอย 51 แขวงคลองตันเหนือ 
               เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110    
โทรศัพท์ :    02 258 7130 ถึง 32
โทรสาร  :    02 258 7129          
เว็บไซต์  :     www.fpharrison.co.th          
อีเมล    :     contact@fpharrison.co.th

บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

contact@fpharrison.co.th

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด