News & Article

คุณสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและข่าวสารประชาสัมพันธ์จาก บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน ได้ที่นี่

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นต้น​ อาคารปัญจธานี

เมื่อวันที่ 11/10/62 ที่ผ่านมาได้มีการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นต้น ประจำปี 2562 (ภาคทฤษฎี) ณ อาคารปัญจธานี ถ.พระราม 3 ทางบริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด นำทีมโดยคุณปรีชา มาสมาน ผู้จัดการอาคารและทีมงาน ดำเนินการจัดการอบรมในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ คุณธราธร ลีกระจ่าง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย, หลักการดับเพลิง, การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและการปฏิบัติตนในการอพยพขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน งานนี้ได้รับความร่วมมือจากบริษัทที่ดำเนินกิจการภายในอาคารนี้ ส่งตัวแทนเข้าร่วมอบรมกันอย่างคับคั่ง​

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญบริษัทฯ

วันฤกษ์ดี 9-9-19 บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด ได้จัด พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล  เนื่องในโอกาสทำบุญบริษัทฯ​โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้จัดการประจำอาคาร และตัวแทนพนักงาน เข้าร่วมพิธี

อบรมศิลปะการพูดสำหรับผู้นำ

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด ได้จัดการอบรมหลักสูตร "ศิลปะการพูดผู้สำหรับผู้นำ" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ "คุณษมาภรณ์ ภิญโญ" ผู้ที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งจะเป็นในส่วนของผู้นำองค์กร ผู้นำหน่วยงาน หัวหน้างาน และพนักงานที่ก้าวขึ้นมาเป็นระดับผู้นำ วัตถุประสงค์ :เพื่อให้รู้ถึงหลัการนำเสนองานที่ถูก การวางแผนจัดเตรียม การฝึกซ้อม นำเสนองาน การใช้กิริยาท่าทาง บุคลิกภาพ ที่เหมาะสม เพื่อให้ทุกคนได้กล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออก และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้ นำเสนองานต่อผู้ว่าจ้างได้อย่างมั่นใจขึ้นอีกด้วย 

CSR โครงการ "บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้สามคนรับ"​

❤️บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด ได้ร่วมกับสภากาชาดไทยและสำนักงานอัยการสูงสุดในโครงการ "บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้สามคนรับ" ณ สำนักงานอัยการสูงสุด (อาคารถนนรัชดาภิเษก) โดยมีพนักงานที่มีความพร้อมในการบริจาคโลหิตหรือเป็นผู้บริจาคโลหิตประจำเข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ทางบริษัทฯขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม บริจาคโลหิต ให้ชีวิตเพื่อนมนุษย์❤️ 

FPHarrison Newsletter Issue No.7 /July 2019

FPHarrison Newsletter ข่าวสารและเกร็ดความรู้ดีๆ Update ทุกๆเดือน

อบรมหลักสูตร "คุณภาพการบริการ Quality Service"​ รุ่นที่ 3

การอบรมในหลักสูตร "คุณภาพการบริการ Quality Service" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ "คุณษมาภรณ์ ภิญโญ" ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดอบรมมาถึงรุ่นที่ 3 แล้วครับ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทักษะในการใช้คำสำนวนพูด น้ำเสียง สีหน้าท่าทาง รวมถึงกริยา มารยาท และกาลเทศะในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ความกล้าแสดงออกผ่านกิจกรรม Workshop ต่างๆ และได้ประเมินตนเองผ่านแบบทดสอบ ว่าเป็นคนลักษณะใด ทั้งนี้ ผู้ที่รับการอบรมและได้สอบผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตร เพื่อรับรองการอบรมในครั้งนี้ด้วยครับ​

ประชุมผู้จัดการอาคารและเสนาวนาด้านกฎหมายนิติบุคคลอาคารชุด

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด ได้จัดให้มีการประชุมระดับผู้จัดการอาคารขึ้น เพื่อวางแผนการทำงานร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไขเพื่อป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้น ในครั้งนี้ได้มีการจัดอบรมเสาวนาด้านกฎหมายนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อส่งเสริมความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ล่าสุด โดยได้รับเกียรติจาก "คุณพิภพ วงษ์เชิดขวัญ" กรรมการผู้จัดการ และ "คุณธีระ ธรรมสิทธิ์" ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ได้ถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อดังกล่าว ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการอาคารอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป​

อบรมพัฒนาบุคลากร "คุณภาพการบริการ รุ่นที่2/2562"

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด มุ่งเน้นการบริการที่มีคุณภาพ จึงได้จัดอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาพนักงาน ในหลักสูตร "คุณภาพการบริการ Quality Service" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณษมาภรณ์ ภิญโญวัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างด้านทัศนคติ, บุคลิกภาพ, การสื่อสาร. เพิ่มคุณค่า เพื่อให้พนักงานได้นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำงาน เป็นการยกระดับคุณภาพการบริการ สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าได้อีกด้วย

อบรมเสริมความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน

"บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด" อบรมบัญชี การเงิน 👥บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด จัดอบรมเสริมความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน โดย คุณอมรรัตน์ ปานทะโชติ ในเรื่องงบดุลบัญชี ,วงจรบัญชีและการใช้สูตรคำนวณทางบัญชี เพื่อให้พนักงานบัญชี การเงิน ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มมากขึ้น 🏢บริษัทฯ เชื่อว่าการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ดี ช่วยให้เกิดการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นการเพิ่มความผูกพัน และรักษาบุคลากรให้อยู่ร่วมกับองค์กร พร้อมทั้งมีกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนของพนักงานและองค์กร​

FPHarrison Newsletter- ข่าวสารและเกร็ดความรู้ เดือน พฤษภาคม 2562

FPHarrison Newsletter เรามีข่าวสารประชาสัมพันธ์และเกร็ดความรู้ดีๆ Update ในทุกๆเดือน ให้ทุกท่านได้ติดตามกันได้ที่เว็บไซต์ของเรา ​

อบรมคุณภาพการบริการ รุ่นที่ 1/2562   

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด มุ่งเน้นการบริการที่มีคุณภาพ จึงได้จัดอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาพนักงาน ในหลักสูตร "คุณภาพการบริการ Quality Service" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณษมาภรณ์ ภิญโญ  วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างด้านทัศนคติ, บุคลิกภาพ, การสื่อสาร. เพิ่มคุณค่า เพื่อให้พนักงานได้นำความรู้ที่ได้ไปปรับ    ใช้ในการทำงาน เป็นการยกระดับคุณภาพการบริการ สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าได้อีกด้วย        

กิจกรรมวันสงกรานต์ ร่วมสืบสานประเพณีไทยประจำปี 2562

    เมื่อวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคลแสดงออกถึงความเป็นไทยและเป็นการอนุรักษ์วัฒนธธรมไทย โดยให้พนักงานทุกคนร่วมแต่งกาย ชุดไทย ลายดอก และร่วมกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์แบบไทยๆ ทั้งนี้  คุณพิภา วงษ์เชิดขวัญ และคุณศรีสุดา วงษ์เชิดขวัญ  ผู้บริหารบริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด ได้กล่าวอวยพรให้แก่พนักงานทุกคน จงพบแต่ความสุข ความเจริญ รุ่งเรืองในหน้าที่การงาน และประสบความสบสำเร็จในทุกๆด้าน สมความปราถนาทุกประการ

...
...

contact@fpharrison.co.th

บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

02 258 7130 ถึง 32

บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด
บริหารจัดการด้านอนุรักษ์พลังงาน

02 258 7130 ถึง 32

contact@fpharrison.co.th

ALL RIGHTS RESERVED © 2020 FP HARRISON

Contact us

 

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด

ที่อยู่     :    68/1 ถนนสุขุมวิท ซอย 51 แขวงคลองตันเหนือ 
               เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110    
โทรศัพท์ :    02 258 7130 ถึง 32
โทรสาร  :    02 258 7129          
เว็บไซต์  :     www.fpharrison.co.th          
อีเมล    :     contact@fpharrison.co.th

บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

contact@fpharrison.co.th

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด